Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1. Ιδρύεται επιστημονικό και εκπαιδευτικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ» με μόνιμη έδρα την Αθήνα. Για τις σχέσεις με το εξωτερικό ο τίτλος του ορίζεται ως: «HELLENIC SPINE SOCIETY».
2. Σκοπός του Σωματείου (στο εξής θα αναγράφεται στο παρόν ως: «Η Εταιρεία») είναι η προώθηση και ενθάρρυνση της μελέτης των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης και η ενθάρρυνση συζητήσεων παραγωγικών διαφωνιών και η ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των Μελών του αναφορικά με την αντιμετώπιση των παθήσεων αυτών.
Ειδικότεροι σκοποί της Εταιρείας είναι :
α) Η διαρκής επιμόρφωση των Μελών της πάνω σε θέματα μελέτης και αντιμετώπισης των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης.
β) Η ανάπτυξη ερευνητικών, εκπαιδευτικών, εκδοτικών δραστηριοτήτων και η οργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων και διαλέξεων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
γ) Η διοργάνωση σε ετήσια βάση Συνεδρίου της Εταιρείας.
δ) Η επικοινωνία και συνεργασία με παρεμφερείς αλλοδαπές και διεθνείς Εταιρείες, Ενώσεις και Σωματεία καθώς και η ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα στους Έλληνες και Αλλοδαπούς επιστήμονες - ειδικευμένους στη μελέτη και αντιμετώπιση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης.
ε) Η προαγωγή γενικά της ειδικότητας με στόχο την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και η ενημέρωση και διαφώτιση αυτού αναφορικά με τους τρόπους αντιμετώπισης των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης.
3. Η Εταιρεία έχει μία δική της στρογγυλή σφραγίδα, η οποία φέρει κυκλικά με κεφαλαία γράμματα τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ», τη λέξη «ΑΘΗΝΑ» και τον αριθμό «2005» (έτος ίδρυσης) και στο κέντρο της ως παράσταση σχέδιο σπονδυλικής στήλης. Διαθέτει επίσης μία ακόμη ισομεγέθη σφραγίδα –για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, με την ίδια παράσταση στο κέντρο της η οποία φέρει κυκλικά την αντίστοιχη στην Αγγλική γλώσσα επιγραφή: «HELLENIC SPINE SOCIETY. ATHENS. 2005». Η σφραγίδα τίθεται πάνω σε όλα τα επίσημα έγγραφα της Εταιρείας.


ΑΡΘΡΟ 2ο
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
ΑΠΟΚΤΗΣΗ – ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ,
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Τα Μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε Τακτικά, Έκτακτα, Επικουρικά, Ομότιμα και Επίτιμα.
Τακτικά Μέλη δύνανται να εκλέγούν: εν ενεργεία Ιατροί Ορθοπαιδικοί, Νευροχειρουργοί, Φυσίατροι, Ρευματολόγοι, Ακτινολόγοι με αποδεδειγμένη μακροχρόνια εξειδικευμένη ενασχόληση με την μελέτη και την αντιμετώπιση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης. Προυποθέσεις εκλογής Τακτικού Μέλους είναι η παρακολούθηση τριών (3) τουλάχιστον Συνεδρίων (συμπεριλαμβανομένου ενός τουλάχιστον Διεθνούς Συνεδρίου) με θέμα την μελέτη της σπονδυλικής στήλης, η συγγραφή μίας (1) τουλάχιστον δημοσιευθείσας εργασίας σχετικής με την σπονδυλική στήλη και η παρουσίαση δύο (2) τουλάχιστον προφορικών ανακοινώσεων σε Συνέδρια με θέμα τη μελέτη της σπονδυλικής στήλης.
Τα Τακτικά Μέλη τα οποία έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στην Εταιρεία (στο εξής: «ταμειακώς ενήμερα Τακτικά Μέλη») διαθέτουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση καθώς και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Έκτακτα Μέλη δύνανται να εκλεγούν: Ιατροί Ορθοπαιδικοί, Νευροχειρουργοί, Φυσίατροι, Ρευματολόγοι, Ακτινολόγοι με ενδιαφέρον για την σπονδυλική στήλη, οι οποίοι δεν πληρούν τις προυποθέσεις εκλογής ως Τακτικά Μέλη.
Τα Έκτακτα Μέλη δεν διαθέτουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δύνανται όμως – εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στην Εταιρεία - να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση με δικαίωμα μόνον λόγου.
Έπικουρικά Μέλη δύνανται να εκλεγούν: Ιατροί οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας με έμπρακτο ενδιαφέρον για την Σπονδυλική Στήλη.
Τα Επικουρικά Μέλη δεν διαθέτουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δύνανται όμως – εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στην Εταιρεία - να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση με δικαίωμα μόνον λόγου.
Ομότιμα Μέλη δύνανται να εκλεγούν: τα Τακτικά Μέλη της Εταιρείας τα οποία παύουν να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα.
Τα Ομότιμα Μέλη δεν διαθέτουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δύνανται όμως να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση με δικαίωμα μόνον λόγου.
Επίτιμα Μέλη δύνανται να εκλεγούν: εξέχουσες προσωπικότητες από τον Ελλαδικό χώρο και διεθνή χώρο, με μεγάλη προσφορά στη μελέτη και την αντιμετώπιση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης.
Τα Επίτιμα Μέλη δεν διαθέτουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δύνανται όμως να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση με δικαίωμα μόνον λόγου.

2. Δεν δύναται να είναι Μέλη της Εταιρείας όσοι :
- στερούνται συνεπεία δικαστική απόφασης το δικαίωμα της ελεύθερης ίδρυσης Ένωσης προσώπων και συμμετοχής σε αυτήν.
- στερούνται συνεπεία καταδίκης τους τα πολιτικά και αστικά δικαιώματά τους
- έχουν αμετάκλητα καταδικαστεί για κακούργημα.

 3. Η εκλογή Τακτικών, Εκτάκτων και Επικουρικών Μελών πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής αίτησης, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και από συστατικές επιστολές δύο (2) ταμειακώς ενήμερων Τακτικών Μελών. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 31 Μαίου εκάστου έτους στην Γραμματεία της Εταιρείας και απευθύνεται στην «Επιτροπή Εκλογής Μελών και ανακηρύξεως υποψηφίων» της Εταιρείας, η οποία αφού την εξετάσει την διαβιβάζει με σχετική εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση η οποία λαμβάνει χώρα πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, αποφασίζει για την πρόταση που θα θέσει σχετικώς στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει τελικώς για την εκλογή ή μη του υποψηφίου. Η εκλογή Μελών κατά το πρώτο (1ο) έτος μετά τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο αρμόδιο Πρωτοδικείο δύναται να πραγματοποιηθεί κατ’ εξαίρεση και από Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Η εκλογή των Ομοτίμων και Επιτίμων Μελών πραγματοποιείται από Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής προς αυτήν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο κατάλογος των υποψηφίων νέων Μελών κοινοποιείται εγκαίρως σε όλα τα Μέλη.
Η ιδιότητα του Μέλους αποκτάται με τη σχετική εγγραφή στο Μητρώο των Μελών, το οποίο τηρείται από την Γραμματεία της Εταιρείας.

4. Τα νέα Τακτικά, Έκτακτα και Επικουρικά Μέλη υποχρεούνται να πληρώσουν το ποσό της εγγραφής τους εντός ενός (1) μηνός από την ημέρα κοινοποίησης σε αυτούς συστημένης προς τούτο επιστολής από τη Γραμματεία της Εταιρείας.
Τα Τακτικά, Έκτακτα και Επικουρικά Μέλη έχουν την υποχρέωση να πληρώνουν την ετήσια συνδρομή τους, στο ποσό της οποίας θα περιλαμβάνεται και η αξία περιοδικού το οποίο δύναται να εκδίδει η Εταιρεία.
Τα Επίτιμα και Ομότιμα Μέλη δεν καταβάλλουν ποσό συνδρομής ή εγγραφής.
Το ποσόν συμμετοχής των μη Μελών της Εταιρείας στο Συνέδριο της Εταιρείας ή άλλες Επιστημονικές εκδηλώσεις καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τα Μέλη υποχρεούνται να έχουν ενεργό συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας ενισχύοντας κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση της εκπλήρωσης των στόχων της.

6. Η Απώλεια της ιδιότητας του Μέλους επέρχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) αυτοδικαίως σε περίπτωση θανάτου
β) αυτοδικαίως σε περίπτωση έγγραφης παραίτησης
γ) κατόπιν διαγραφής, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης –για δεύτερο συνεχόμενο έτος- των οικονομικών υποχρεώσεων απέναντι στην Εταιρεία. Η απόφαση λαμβάνεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες μετά την κοινοποίηση επιστολής με την οποία το Μέλος καλείται να ρυθμίσει τις οικονομικές υποχρεώσεις. Η διαγραφή του Μέλους τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη μετά την σχετική συνεδρίαση Γενική Συνέλευση.
δ) κατόπιν διαγραφής, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση μη συμμετοχής –για τρίτο συνεχόμενο έτος- στο Συνέδριο της Εταιρείας. Η διαγραφή του Μέλους τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη μετά την συγκεκριμένη συνεδρίαση Γενική Συνέλευση.
ε) κατόπιν διαγραφής, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση διαπίστωσης ότι το Μέλος μετά την εγγραφή του στην Εταιρεία εμπίπτει στα δεδομένα του όρου 2 του παρόντος άρθρου. Και στην περίπτωση αυτή , η διαγραφή του Μέλους τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της απόφασης του Δ.Σ. από την πρώτη μετά την συγκεκριμένη συνεδρίαση Γενική Συνέλευση.
στ) κατόπιν διαγραφής, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Πειθαρχικού Συμβουλίου για τα ακόλουθα πειθαρχικά παραπτώματα:
- Υπαίτια παραβίαση των διατάξεων της νομοθεσίας περί σωματείων,
- Κάθε παραβίαση του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Πράξη ή παράλειψη αντίθετη προς τον σκοπό ή τα συμφέροντα της Εταιρείας.
- Έκφραση πολιτικών απόψεων ως Μέλος της Εταιρείας
- Ανάρμοστη και δυσφημιστική για την Εταιρεία συμπεριφορά απέναντι σε Μέλη της ή τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα όργανα Διοίκησης της Εταιρείας είναι :
-Η Γενική Συνέλευση.
-Το Διοικητικό Συμβούλιο.
-Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) αποτελείται μόνο από τα ταμειακώς ενήμερα - μέχρι την έναρξή της – Τακτικά Μέλη της Εταιρείας.


2. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε θέμα που ορίζει το παρόν (καταστατικό). Εκλέγει τα Τακτικά, Έκτακτα και Επικουρικά Μέλη της Εταιρείας. Αποφασίζει για την εκλογή των Επιτίμων και Ομοτίμων Μελών. Εκλέγει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Αποφασίζει σχετικά με την έγκριση του οικονομικού απολογισμού και του προϋπολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου, τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της Εταιρείας για την επερχόμενη περίοδο και τον απολογισμό των δραστηριοτήτων της παρελθούσης περιόδου.


3. Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και συνέρχεται είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε στον τόπο τέλεσης του ετησίου Συνεδρίου της Εταιρείας υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο (Τακτική Γ.Σ.) κατά τον μήνα Οκτώβριο ή Νοέμβριο, εκτάκτως δε στην έδρα της Εταιρείας (Έκτακτη Γ.Σ.) όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο ή όταν το ζητήσουν εγγράφως ταμειακώς ενήμερα Τακτικά Μέλη τα οποία εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακώς ενήμερων Τακτικών Μελών με γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η Γ.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός τριάντα (30) το αργότερο ημερών, από την υποβολή της σχετικής αίτησης.


4. Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αναγράφονται με κάθε δυνατή λεπτομέρεια στην πρόσκληση για συμμετοχή στη Γ.Σ. Στην πρόσκληση πρέπει επίσης να αναγράφεται ο τόπος της συνέλευσης , ο χρόνος ( χρονολογία, ημέρα και ώρα) της, καθώς και αν πρόκειται για Τακτική ή Έκτακτη Γ.Σ.
Στην πρόσκληση δύναται να ορίζεται και ο τόπος και ο χρόνος (χρονολογία ημέρα και ώρα) τυχόν Επαναληπτικής Γ.Σ. σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας.


5. Η πρόσκληση αποστέλλεται στα Μέλη της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνέλευσης μέσω ταχυδρομείου ή e-mail, στις -σύμφωνες με το άρθρο 11 όρος του παρόντος- διευθύνσεις (ταχυδρομικές ή ηλεκτρονικές), με απόδειξη παραλαβής μέσω του ταχυδρομείου είτε μέσω e-mail αντίστοιχα.
Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης –εάν δεν ακολουθηθεί η δυνατότητα της δεύτερης παραγράφου του όρου 4 του παρόντος άρθρου- η πρόσκληση αποστέλλεται στα Μέλη κατά τον ίδιο τρόπο, τέσσερις (4) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα της συνέλευσης.


6. Η Γενική Συνέλευση, είτε Τακτική είτε Έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή να αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν συμφωνούν για τηv συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως όλα τα παρόντα ταμειακώς ενήμερα Τακτικά Μέλη της Εταιρείας.


7. Στην Γενική Συνέλευση μπορεί να μετάσχει με δικαίωμα ψήφου κάθε ταμειακώς ενήμερο Τακτικό Μέλος. Κάθε (ταμειακώς ενήμερο) Τακτικό Μέλος κατέχει μία ψήφο σε κάθε θέμα εκτός του Προέδρου της Συνελεύσεως που κατέχει και δεύτερη ή καθοριστική ψήφο μόνο όμως σε περίπτωση ισοψηφίας - και όχι στην περίπτωση απαιτούμενης πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4). Στην Γενική Συνέλευση έχουν το δικαίωμα να παρίστανται με δικαίωμα μόνο λόγου τα ταμειακώς ενήμερα Έκτακτα και Επικουρικά Μέλη καθώς και τα Επίτιμα και Ομότιμα Μέλη.


8. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, εκτός των θεμάτων για την τροποποίηση του Καταστατικού και τη διάλυση της Εταιρείας, εφόσον παρίστανται ταμειακώς ενήμερα Τακτικά Μέλη που αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο (1/4) του συνόλου των ταμειακώς ενήμερων Τακτικών Μελών.
Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία – ή αν κατά τη διάρκεια της Συνελεύσεως παύσει η απαρτία- η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι το νωρίτερο εντός έξι (6) ημερών και το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, προσκαλουμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 5 του παρόντος άρθρου.
Στην επαναληπτική αυτή Γ.Σ. για την απαρτία αρκεί η παρουσία ταμειακώς ενήμερων Τακτικών Μελών που αντιπροσωπεύουν το ένα δέκατο (1/10) των ταμειακώς ενήμερων Τακτικών Μελών.


9. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για απoφάσεις που αφορούν στην τροποποίηση του Καταστατικού και στην διάλυση της Εταιρείας, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται ταμειακώς ενήμερα Τακτικά Μέλη που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του συνόλου των ταμειακώς ενήμερων Τακτικών Μελών. Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει περίπτωση Επαναληπτικής Γ.Σ.


10. Η Γενική Συνέλευση απoφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των συμμετεχόντων σε αυτήν Τακτικών Μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, βαρύνει η ψήφος του Προέδρου της Γ.Σ.


11. Στα θέματα για τη συζήτηση των οποίων απαιτείται εξαιρετική απαρτία, ήτοι στα θέματα της τροποποίησης του καταστατικού και της διάλυσης της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση απoφασίζει με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των συμμετεχόντων σε αυτήν Τακτικών Μελών.


12. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, Γραμματέας δε είναι ο Γ.Γραμματέας ή ο αναπληρωτής του.


13. Προκειμένου να γίνουν εκλογές για εκλογή Μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία δεν επιτρέπεται να μετέχουν υποψήφιοι για τα ανωτέρω αξιώματα. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρό της και διενεργεί τις εκλογές, συντάσσει δε πρακτικό, στο οποίο φαίνονται αυτοί που ψήφισαν και οι ψήφοι που έλαβε κάθε υποψήφιος. Επίσης η Εφορευτική Επιτροπή εκδικάζει τελεσίδικα τις ενστάσεις που υποβάλλονται και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες και τους επιλαχόντες για κάθε αξίωμα.
Οι υποψηφιότητες για τα ανωτέρω αξιώματα αξιολογούνται και υποβάλλονται στη Γ.Σ. από την «Επιτροπή Εκλογής Μελών και Ανακήρυξης Υποψηφίων » στην οποία απευθύνονται εγγράφως -τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομήνία της Γ.Σ. κατά την οποία διενεργούνται οι εκλογές- τα Μέλη τα οποία επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα ανωτέρω αξιώματα. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι, η Εφορευτική Επιτροπή προτείνει ως υποψηφίους τρία (3) Μέλη για κάθε αξίωμα του Δ.Σ. και έξι (6) Μέλη για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Η εκλογή των Μελών του Δ.Σ. πραγματοποιείται με πλειοψηφία των συμμετεχόντων με δικαίωμα ψήφου σε μυστική ψηφοφορία με ξεχωριστά ψηφοδέλτια για κάθε αξίωμα τα οποία φέρουν την σφραγίδα της Εταιρείας. Για κάθε αξίωμα ανακηρύσσονται αντίστοιχοι επιλαχόντες. Κατά τον ίδιο τρόπο εκλέγονται και τα Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.


14. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γ.Σ.. καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε Τακτικού Μέλους, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. είναι υπoχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε Μέλους.


15. Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα πρακτικά τωv Γενικών Συvελεύσεων καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμέvων στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας αποτελείται από εννέα (9) Μέλη και συγκεκριμένα από από τον Πρόεδρο, τον «Προηγούμενο Πρόεδρο», τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τέσσερις (4) Συμβούλους.
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. είναι ταυτόχρονα και ο Πρόεδρος του επομένου –της θητείας του ως Αντιπροέδρου- έτους. Αντίστοιχα ο Πρόεδρος μετέχει στο Δ.Σ. το επόμενο - της θητείας του ως Προέδρου- έτος ως ο «Προηγούμενος Πρόεδρος».
Μέλη του Δ.Σ. μπορούν να εκλεγούν μόνο τα (ταμειακώς ενήμερα) Τακτικά Μέλη της Εταιρείας. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας αυτής από Μέλος του Δ.Σ., αυτοδικαίως επέρχεται και απώλεια της ιδιότητας του Μέλους του Δ.Σ. Απώλεια ιδιότητας Μέλους του Δ.Σ. επέρχεται επίσης σε περίπτωση θανάτου και έγγραφης παραίτησης.
Από την 01.01.2007 (χωρίς δηλαδή να υπολογίζεται η πρώτη –μειωμένη- θητεία Προέδρου), το αξίωμα του Προέδρου δεν δύναται να επιφυλαχθεί για δεύτερο συνεχόμενο έτος σε Μέλος της ίδιας ιατρικής ειδικότητας.
-Παύση Μέλους ή Μελών του Δ.Σ.: Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να παύει Μέλος ή Μέλη του Δ.Σ. (όπως και Μέλος ή Μέλη κάθε οργάνου της διοίκησης) για σπουδαίους λόγους και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων ή για ανικανότητα άσκησης της τακτικής διαχείρισης. Η παύση Μέλους ή Μελών του Δ.Σ. επέρχεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης - η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με την απαιτούμενη στους όρους 8 και 10 του άρθρου 4 του παρόντος απαρτία και πλειοψηφία.
-Έκπτωση Μέλους ή Μελών του Δ.Σ.: Η έκπτωση Μέλους του Δ.Σ. επέρχεται με απόφαση του Δ.Σ. στην περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας Μέλους του Δ.Σ. επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις.
Όλα τα Μέλη του Δ.Σ. είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα.
Τα Μέλη του Δ.Σ. δεν πρέπει να λαμβάνουν καμία αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία.

2. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση της Εταιρείας – έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν καταστατικό, εκτός εκείνων για τα οποία είναι αρμόδια μόνο η Γενική Συνέλευση ή Επιτροπή της Εταιρείας.


3.Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου (δεύτερου) έτους, οπότε και λήγει αντίστοιχα η θητεία του προηγούμενου Δ.Σ. Η θητεία του Προέδρου, του Προηγούμενου Προέδρου και του Αντιπροέδρου είναι ετήσια και παρακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου (1η Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου).
Η ανάδειξη των Μελών του Δ.Σ. γίνεται κατά τους μήνες Οκτώβριο ή Νοέμβριο στην Τακτική Γ.Σ. (είτε σε Έκτακτη Γ.Σ) ως ακολούθως:
- Πρόεδρος, του οποίου η θητεία είναι ετήσια, ορίζεται αυτομάτως ο εκλεγής Αντιπρόεδρος του προηγουμένου έτους.
- Προηγούμενος Πρόεδρος, του οποίου η θητεία είναι ετήσια, ορίζεται αυτομάτως ο διατελέσας Πρόεδρος του προηγουμένου έτους.
- Ο Αντιπρόεδρος θα εκλέγεται για θητεία ενός έτους.
- Ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και οι τέσσερις (4) Σύμβουλοι θα εκλέγονται για διετή θητεία.


4. Κατ’ εξαίρεση, το πρώτο Δ.Σ. - η εκλογή των Μελών του οποίου θα πραγματοποιηθεί κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση η οποία θα συγκληθεί μετά την σύσταση της Εταιρείας - θα απαρτίζεται από Πρόεδρο (ο οποίος θα είναι αυτομάτως ο Προηγούμενος Πρόεδρος του επόμενου έτους), Αντιπρόεδρο (ο οποίος θα είναι αυτομάτως ο Πρόεδρος του επόμενου έτους), Γ.Γραμματέα, Ταμία και πέντε Συμβούλους. Η θητεία του πρώτου Γ.Γραμματέα, Ταμία και των τεσσάρων (με σειρά εκλογής) Συμβούλων θα λήξει κατ’ εξαίρεση την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2008. Η θητεία του πέμπτου (με σειρά εκλογής) Συμβούλου θα λήξει όταν υπάρξει «Προηγούμενος Πρόεδρος», ήτοι την 31.12.2006. Αντίστοιχα, η θητεία του πρώτου Προέδρου και του πρώτου Αντιπροέδρου θα λήξει την 31.12.2006.

5. Η εκλογή των Μελών του Δ.Σ. πραγματοποιείται με μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 13 του άρθρου 4 του παρόντος καταστατικού.

6. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, αδυναμίας ασκήσεως καθηκόντων, παύσης ή έκπτωσης Μέλους ή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Μέλη του Δ.Σ. αναπληρώνονται ως ακολούθως:
- Ο Πρόεδρος μέχρι τη λήξη της θητείας του αντικαθίσταται από τον «Προηγούμενο Πρόεδρο». Στην περίπτωση αυτή –και προκειμένου να διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός Μελών του Δ.Σ. - το Δ.Σ. ορίζει αντικαταστάτη -με θητεία ενός έτους- του «Προηγουμένου Προέδρου» τον πρώτο επιλαχόντα ή αντίστοιχα τον επόμενο από τους υποψηφίους στις τελευταίες εκλογές Σύμβουλο και αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες τότε το Δ.Σ. κατά την απόλυτη κρίση του ορίζει ένα από τα Τακτικά Μέλη της Εταιρείας τα οποία δύνανται να εκλεγούν στο Δ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό. Το νέο αυτό Μέλος θα έχει τη θέση Συμβούλου.
- Ο «Προηγούμενος Πρόεδρος» αντικαθίσταται από έναν Σύμβουλο σύμφωνα με τα οριζόμενα στη προηγούμενη περίπτωση.
- Ο Αντιπρόεδρος αντικαθίσταται έως τη λήξη της θητείας του από τον πρώτο επιλαχόντα ή αντίστοιχα τον επόμενο από τους υποψηφίους στις εκλογές ανάδειξης Αντιπροέδρου.
-Ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και οι Σύμβουλοι αντικαθίστανται από τον πρώτο επιλαχόντα (για κάθε αξίωμα) ή τον επόμενο από τους υποψηφίους στις τελευταίες εκλογές και αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες τότε το Δ.Σ. κατά την απόλυτη κρίση του ορίζει ένα από τα Τακτικά Μέλη της Εταιρείας τα οποία δύνανται να εκλεγούν στο Δ.Σ.
Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Προηγούμενος Πρόεδρος, όταν δε απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, ο Γ.Γραμματέας.
Τον Γ.Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει επίσης ο Προηγούμενος Πρόεδρος, όταν δε απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, ο Ταμίας.
Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αρχαιότερος των Συμβούλων.

7. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπούν την Εταιρεία, είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά, σε όλες της τις έναντι τρίτων σχέσεις και ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής και Δικαστηρίου και έχουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν κάθε φορά στο Δ.Σ. τις ενέργειές τους.
Ο Γενικός Γραμματέας μετά από εντολή του Προέδρου συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. στις οποίες προεδρεύει ο Πρόεδρος.
Με εντολή του Προέδρου γίνεται η πληρωμή των δαπανών που έχουν εγκριθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό από το Δ.Σ. καθώς και οι έκτακτες δαπάνες που εγκρίνει το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος φροντίζει για την ακριβή τήρηση του καταστατικού και υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα της Εταιρείας, τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γ.Σ. της Εταιρείας.

8. Ο Γ.Γραμματέας τηρεί το Μητρώο των Μελών, φυλάσσει τα αρχεία και τις σφραγίδες της Εταιρείας. Συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεως του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων. Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία της Εταιρείας παραλαμβάνει τα έγγραφα που στέλνονται στην Εταιρεία και προσυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Ταμία τα εντάλματα για να πληρωθούν τα έξοδα. Ο Γ.Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την οργάνωση Επιστημονικών και άλλων εκδηλώσεων (πλην του Συνεδρίου της Εταιρείας), την προετοιμασία της Γ.Σ., των συνεδριάσεων του Δ.Σ, την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ και την εποπτεία του προσωπικού της Εταιρείας.
Ο Γ.Γραμματέας είναι υπεύθυνος της Γραμματείας την Εταιρείας, υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν οι υπάλληλοι της Γραμματείας, ως και τυχόν άλλο προσωπικό. Οι αποδοχές αυτών καθορίζονται από το Δ.Σ.

9. Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις της Εταιρείας και κρατεί τα λογιστικά βιβλία και τις διπλότυπες αποδείξεις. Ενεργεί επίσης και τις πληρωμές, μετά από εντάλματα, τα οποία είναι προσυπογεγραμμένα και από τον Πρόεδρο και τον Γ.Γραμματέα.
Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ., για έλεγχο, το ταμείο/ τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας, όταν του ζητηθεί τούτο.
Εντός ενός μηνός από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους- διαχειριστικής περιόδου, ο Ταμίας (είτε εξακολουθεί η θητεία του ή αλλιώς ο απερχόμενος για την τελευταία διαχειριστική περίοδο ευθύνης) συντάσσει και υποβάλλει τον ισολογισμό τον οποίο ελέγχει και εγκρίνει κατ’ αρχήν το Δ.Σ. Ετήσιος οικονομικός απολογισμός γίνεται στη Γ.Σ. μετά από έλεγχο της Ε.Ε.

10. Το Δ.Σ. της εταιρείας διορίζει Επιτροπές- Αρμόδιες επί ειδικότερων θεμάτων. Οι Επιτροπές αυτές πρέπει να υποβάλλουν στο Δ.Σ. κάθε χρόνο ή και νωρίτερα έκθεση σχετικά με τις εργασίες τους. Ειδικότερα η Εταιρεία ορίζει εκτός από οποιεσδήποτε άλλες τις εξής Επιτροπές:
α) Επιτροπή Διοργάνωσης Συνεδρίου της Εταιρείας»: Είναι δεκαμελής και απαρτίζεται από Τακτικά Μέλη της Εταιρείας. Πρόεδρος της Επιτροπής διατελεί ο εκάστοτε Πρόεδρος της Εταιρίας.
Έργο της Επιτροπής είναι η κρίση των εργασιών που θα υποβάλλονται για να ανακοινωθούν στο Συνέδριο της Εταιρείας το οποίο θα φέρει την ονομασία «Ν. ΓΙΑΝΝΕΣΤΡΑΣ – Π.ΣΜΥΡΝΗΣ» και γενικότερα η διοργάνωση του Συνεδρίου. Μετά το πέρας εκάστου Συνεδρίου υποβάλλει προς το Δ.Σ. Έκθεση πεπραγμένων.
Η θητεία της Επιτροπής είναι ετήσια, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και τα Μέλη της ορίζονται από το Δ.Σ. Η πρώτη θητεία της Επιτροπής θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2007.
β) Επιτροπή Δεοντολογίας. Είναι τριμελής και απαρτίζεται από Τακτικά Μέλη της Εταιρείας. Έργο της Επιτροπής είναι, μετά από έγκριση της Γ.Σ., η θεσμοθέτηση και τήρηση κανόνων που καθορίζουν τα δεοντολογικά πλαίσια των Επιστημονικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων των Μελών της Εταιρείας σύμφωνα με την παράδοση του Ιατρικού λειτουργήματος και τις κείμενες διατάξεις. Επιλαμβάνεται, εξετάζει και εισηγείται προς το Π.Σ. σχετικά με την πειθαρχική δίωξη Μέλους της Εταιρείας.
Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου (δεύτερου) έτους και τα Μέλη της ορίζονται από το Δ.Σ. Η θητεία της πρώτης Εξελεγκτικής Επιτροπής θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2008.
γ) Επιτροπή Εκλογής Μελών και Ανακηρύξεως Υποψηφίων. Είναι τριμελής και απαρτίζεται από Τακτικά Μέλη της Εταιρείας.
Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος των τυπικών προσόντων των υποψηφίων Μελών και των Υποψηφίων για τα αξιώματα του Δ.Σ. και της Ε.Ε. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου (δεύτερου) έτους και τα Μέλη τα οποία δεν προέρχονται από το Δ.Σ. ορίζονται από το Δ.Σ. Η θητεία της πρώτης Εξελεγκτικής Επιτροπής θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2008.
δ) Πειθαρχική Επιτροπή, δηλαδή Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.): Απαρτίζεται από Τακτικά Μέλη της Εταιρείας. Ειδικότερα, Μέλη του είναι τέσσερα κάθε φορά Μέλη του Δ.Σ. Με την πάροδο των ετών, στη σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου θα προστίθεται ο εκάστοτε απερχόμενος Πρόεδρος της Εταιρείας (μη Μέλος του Δ.Σ. - ήτοι όχι ο «Προηγούμενος Πρόεδρος») , ούτως ώστε το Π.Σ. να αποτελείται τελικά από τα τέσσερα Μέλη του Δ.Σ, και τους Προέδρους των τριών τελευταίων ετών.
Το Π.Σ. ασκεί την πειθαρχική δίωξη για:
- Υπαίτια παραβίαση των διατάξεων της νομοθεσίας περί σωματείων.
- Κάθε παραβίαση του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Πράξη ή παράλειψη αντίθετη προς τον σκοπό ή τα συμφέροντα της Εταιρείας.
- Έκφραση πολιτικών απόψεων ως Μέλος της Εταιρείας
- Ανάρμοστη και δυσφημιστική για την Εταιρεία συμπεριφορά απέναντι σε Μέλη της ή τρίτους.
Κωλυομένων ενός ή περισσοτέρων των προαναφερθέντων Μελών, καλούνται αφενός άλλα Μέλη του Δ.Σ. ή (αντίστοιχα) ο Πρόεδρος ή οι Πρόεδροι των αμέσως προηγούμενων ετών, κατά σειρά. Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες οι μισοί πλέον ενός εκ των Μελών του.
Μέλος της Εταιρείας παραπέμπεται στο Π.Σ. μετά από αξιολογημένη εισήγηση του Δ.Σ. ή της Επιτροπής Δεοντολογίας ή μετά από έγγραφη αίτηση που υπογράφουν τριάντα τουλάχιστον ταμειακώς ενήμερα Τακτικά Μέλη της Εταιρείας. Το Π.Σ. καλεί με έγγραφο τον εγκαλούμενο να δώσει γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για την πράξη του μέσα σε οκτώ (8) ημέρες. Αν περάσει η προθεσμία αυτή άπρακτη, το Π.Σ. προχωρεί στην εξέταση της υποθέσεως.
Σε ειδικές περιπτώσεις με την προσκόμιση νέων αποδεικτικών στοιχείων μπορεί το Π.Σ. να αποφασίσει νέα ανάκριση σύμφωνα με την διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.
Πειθαρχικές ποινές είναι:
α) Έγγραφη επίπληξη
β) Πρόσκαιρη στέρηση των δικαιωμάτων του Μέλους μέχρι έξι (6) μήνες και
γ) Οριστική διαγραφή.
Όλες οι ποινές κοινοποιούνται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο. Οι ποινές, πλην αυτής της έγγραφης επίπληξης, πρέπει να επικυρώνονται από την αμέσως επόμενη Γ.Σ. Μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Γ.Σ. επέρχονται τα αποτελέσματα της απόφασης του Π.Σ.
Εγκαλούμενα Μέλη του Δ.Σ. δεν συμμετέχουν στο Π.Σ. που θα τους κρίνει. Απόφαση για επιβολή πειθαρχικής ποινής σε Μέλος του Δ.Σ. ή Π.Σ. λαμβάνεται χωρίς να συμμετέχει το πειθαρχικά διωκόμενο Μέλος.
ε) Επιτροπή (Υπεύθυνος) Ιστοσελίδας (Website) της Εταιρείας.
Ο Υπεύθυνος Ιστοσελίδας είναι Τακτικό Μέλος της Εταιρείας, με θητεία ενός έτους, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και ορίζεται από το Δ.Σ. Η θητεία του πρώτου Υπευθύνου Ιστοσελίδας θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2006.
Έργο του Υπευθύνου Ιστοσελίδας είναι οργάνωση και η διαρκής ανανέωση της επίσημης ιστοσελίδας της Εταιρείας σε συνεργασία με το Δ.Σ.
στ) Επιτροπή Βραβείων: Απαρτίζεται από Τακτικά Μέλη της Εταιρείας και ορίζονται από το Δ.Σ. Ειδικότερα, Μέλη της αποτελούν τρία Μέλη του Δ.Σ.
Έργο της Επιτροπής είναι η οργάνωση της απονομής υποτροφιών για τα Μέλη της Εταιρείας, της απονομής βραβείων σε μελέτες ή επιστημονικές εργασίες των Μελών της και της απονομής τιμητικών διακρίσεων σε Μέλη της ή τρίτους. Η Επιτροπή καταθέτει σχετικές με τα ανωτέρω προτάσεις προς το Δ.Σ.
Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου (δεύτερου) έτους και τα Μέλη της ορίζονται από το Δ.Σ. κατά την τελευταία πριν την έναρξη της θητείας της συνεδρίαση αυτού. Η θητεία της πρώτης Επιτροπής Βραβείων θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2008.
Σε περίπτωση παραίτησης Μέλους/Μελών όλων των ανωτέρω Επιτροπών -ή απώλειας της ιδιότητας του (ταμειακώς ενήμερου) Τακτικού Μέλους της Εταιρείας, επέρχεται αντικατάσταση με απόφαση του Δ.Σ. Αντίστοιχα, σε περίπτωση πρόσκαιρης αδυναμίας ασκήσεως καθηκόντων τους, επέρχεται αναπλήρωση αυτών με απόφαση του Δ.Σ

11. Τα Μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Δεν ευθύνονται για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση που δεν συμμετείχαν ή αν διαφώνησαν και η διαφωνία τους είναι γραμμένη στα πρακτικά, τα οποία τηρούνται σύμφωνα με τον όρο 15 του παρόντος άρθρου.

12. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε τρίμηνο στην έδρα της Εταιρείας και σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Γ.Γραμματέα ή τον Αναπληρωτή του κατόπιν εντολής του Προέδρου ή του Αναπληρωτή αυτού και έκτακτα όποτε αυτό αποφασισθεί από τον Πρόεδρο ή ζητηθεί εγγράφως από δύο Μέλη του. Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του.

13. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίστανται οι μισοί πλέον ενός εκ των Μελών του.

14. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων Μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του.

15. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται σε πρακτικά από το Γ.Γραμματέα και υπογράφονται από τα παρόντα Μέλη. Τυχόν διαφωνίες για τη σωστή καταγραφή των πρακτικών καταχωρούνται στο αμέσως επόμενο πρακτικό. Με τα πρακτικά αυτά, τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών, πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται . Κανένα Μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδριάσεως στην οποία ήταν παρόν, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από Μέλος του Δ.Σ. που ήταν παρόν στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελείται από τρία (ταμειακώς ενήμερα) Τακτικά Μέλη της Εταιρείας.
Τα Μέλη της Ε.Ε. εκλέγονται κάθε δύο χρόνια κατά τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο από την Τακτική Γενική Συνέλευση (ή κατ’ εξαίρεση σε Έκτακτη Γ.Σ.), αρχής γενομένης της πρώτης χρήσης 01.01.2007 – 31.12.2007. Στην ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγονται αντίστοιχα και τρία αναπληρωματικά Μέλη αυτής. Σε περίπτωση που τα εναπομείναντα (τακτικά και αναπληρωματικά) Μέλη αυτής είναι λιγότερα από τρία, τότε οι κενές θέσεις συμπληρώνονται με απόφαση του Δ.Σ. Η απόφαση αυτή τίθεται προς έγκριση από την πρώτη μετά την συνεδρίαση του Δ.Σ. Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση μη έγκρισης της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ., οι πράξεις της παραμένουν έγκυρες.

2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή κατά την πρώτη, μετά την εκλογή της, συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της. Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται να τηρεί δικό της βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρό της. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο της Ε.Ε. και σε περίπτωση κωλύματός του από αρχαιότερο Μέλος της Ε.Ε.

3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει και εποπτεύει τα οικονομικά της Εταιρείας. Ειδικότερα δικαιούται να ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία και να επιβλέπει εάν αυτές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις των νόμων, του καταστατικού και τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ. Υποχρεούται να ελέγχει τα διαχειριστικά έγγραφα και τα βιβλία της Εταιρείας και, τέλος, να συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του Δ.Σ. την οποία και υποβάλλει στην ετήσια Τακτική Γ.Σ. προτείνοντας την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. ή καταλογίζοντας τυχόν ευθύνες.

4. Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής συμβαδίζει με την Διαχειριστική Χρήση η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η Εξελεγκτική Επιτροπή προβαίνει -και μετά το πέρας της θητείας της (τέλος δεύτερου έτους) - στις σύμφωνα με το παρόν καταστατικό πράξεις, οι οποίες αφορούν την (δεύτερη) περίοδο της θητείας της, ήτοι στον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων που τις υποβάλλονται από τον Ταμία και το Δ.Σ. και στην σύνταξη της έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του Δ.Σ. και την υποβολή της στην ετήσια Τακτική Γ.Σ.

5. Η θητεία της πρώτης Εξελεγκτικής Επιτροπής θα λήξει –κατ’ εξαίρεση- την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2008.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία θα διοργανώνει κάθε χρόνο και συγκεκριμένα κάθε Φθινόπωρο το Συνέδριό της - το οποίο θα φέρει την ονομασία «Ν.ΓΙΑΝΝΕΣΤΡΑΣ – Π.ΣΜΥΡΝΗΣ» - κατά το οποίο τα Μέλη της και οι προσκεκλημένοι της μπορούν να παρουσιάζουν τα επιστημονικά τους έργα . Το Συνέδριο αυτό θα πραγματοποιείται σε τόπο και χρόνο που θα ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.
Η Εταιρεία δύναται επίσης να διοργανώνει επιστημονικά σεμινάρια, διαλέξεις και άλλες παρεμφερείς εκδηλώσεις μόνη της ή σε συνεργασία με άλλες Επιστημονικές Εταιρείες ή Επιστημονικούς/Κοινωνικούς φορείς, Πανεπιστήμια, Πανεπιστημιακές Σχολές, Πανεπιστημιακά Τμήματα ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2. Η Εταιρεία δύναται να προκηρύσσει υποτροφίες για τα Μέλη της, να απονέμει βραβεία σε μελέτες ή επιστημονικές εργασίες των Μελών της` επίσης να απονέμει τιμητικές διακρίσεις σε άτομα ή φορείς οι οποίοι συμβάλλουν στην προσπάθεια μελέτης και αντιμετώπισης των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης.

3. Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει Επιστημονικό περιοδικό, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. η οποία θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Έσοδα της Εταιρείας είναι :
α) Τα δικαιώματα εγγραφής των Τακτικών, Εκτάκτων και Επικουρικών Μελών
β) Οι ετήσιες συνδρομές των Τακτικών, Εκτάκτων και Επικουρικών Μελών
γ) Οι εγγραφές στο Συνέδριό της.
δ) Έκτακτες εισφορές των Μελών
ε) Κληρονομίες, κληροδοσίες.
στ) Δωρεές των Μελών και τρίτων
ζ) Οποιεσδήποτε οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες (Ευρωπαική Ένωση, Ελληνικό Δημόσιο, ελληνικά και αλλοδαπά ΝΠΔΔ, ελληνικά και αλλοδαπά ΝΠΙΔ)
η) Τόκοι καταθέσεων, τυχόν επιδικασθείσες αποζημιώσεις κ.λ.π.
θ) Έσοδα που προέρχονται από εκμίσθωση τυχόν κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας
ι) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο στο πλαίσιο της επίτευξης του σκοπού της και της διεξαγωγής των περιγραφομένων στο παρόν καταστατικό δραστηριοτήτων της. Ενδεικτικά: έσοδα από Προσφορά εκθεσιακών χώρων σε Εταιρείες Φαρμακευτικές, Εταιρείες Ορθοπαιδικού Υλικού και Εταιρείες άλλων δραστηριοτήτων με υπομίσθωση κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων αυτής, από καταχώρηση διαφημίσεων Φαρμακευτικών Εταιρειών, Εταιρειών Ορθοπαιδικού Υλικού και Εταιρειών άλλων δραστηριοτήτων στο επιστημονικό έντυπο -περιοδικό της Εταιρείας και στα έντυπα Προγραμμάτων των επιστημονικών εκδηλώσεων αυτής.
Τα πιο πάνω έσοδα εντάσσονται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και δεν εκφεύγουν των σκοπών αυτής. Από την άποψη αυτή δεν αποτελούν άσκηση εμπορικών πράξεων περί των οποίων γίνεται μνεία απαγόρευσης στο άρθρο 11 του παρόντος (καταστατικού).

2. Το ποσό της εγγραφής των Τακτικών, Εκτάκτων και Επικουρικών Μελών ορίζεται στα πενήντα (50) ευρώ και το ποσό της ετήσιας συνδρομής των Τακτικών, Εκτάκτων και Επικουρικών Μελών ορίζεται στα τριάντα (30) ευρώ.
Με απόφαση της Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. είναι δυνατή η μείωση ή η αύξηση των ποσών της εγγραφής και/ή της ετήσιας συνδρομής.
Το ποσό της εγγραφής στο Συνέδριο ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ.

3. Τα μετρητά χρήματα της Εταιρείας κατατίθενται στο όνομα της Εταιρείας σε Τράπεζα -την οποία επιλέγει το Δ.Σ. – με φροντίδα του Ταμία. Ο Ταμίας μπορεί να έχει στη διάθεσή του έως διακόσια (200) ευρώ για τις τρέχουσες ανάγκες της Εταιρείας. Προκειμένου να γίνει ανάληψη χρημάτων άνω του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ απαιτείται σχετικό έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Γ.Γραμματέα (χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής- εκτός εάν αυτό απαιτείται εκ του νόμου). Για ανάληψη ποσού μεγαλύτερου των χιλίων (1.000) ευρώ, απαιτείται σχετική απόφαση του Δ.Σ.

4. Η Διαχειριστική Χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

5. Τον οικονομικό έλεγχο της Εταιρείας πραγματοποιεί η Εξελεγκτική Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν (καταστατικό).

ΑΡΘΡΟ 9°
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1. Η τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να αποφασιστεί μόνο από την Γενική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται για το σκοπό αυτό σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται σε αυτήν ταμειακώς ενήμερα Τακτικά Μέλη που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του συνόλου των ταμειακώς ενήμερων Τακτικών Μελών.
Η απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των συμμετεχόντων με δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Εκτός της προβλεπόμενης από την νομοθεσία περιπτώσεως αυτοδίκαιης διάλυσης των σωματείων, η διάλυση της Εταιρείας μπορεί να αποφασιστεί μόνο από την Γενική Συνέλευση η οποία βρίσκεται για το σκοπό αυτό σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται σε αυτήν ταμειακώς ενήμερα Τακτικά Μέλη που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του συνόλου των ταμειακώς ενήμερων Τακτικών Μελών.
Η απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των συμμετεχόντων με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Μετά την διάλυση της Εταιρείας η περιουσία της περιέρχεται στην Πανελλήνια Εταιρεία Παραπληγικών.

3. Η περιουσία της Εταιρείας απαγορεύεται να διανεμηθεί στα Μέλη της.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Απαγορεύεται η διατύπωση οποιασδήποτε θέσης/κρίσης από την Εταιρεία υπέρ ή κατά πολιτικών κομμάτων όπως και η οποιαδήποτε εξάρτησή της από πολιτικά κόμματα.

2. Απαγορεύεται στα Μέλη της Εταιρείας να παίρνουν θέση , με την ιδιότητά τους αυτή, υπέρ ή κατά πολιτικών κομμάτων. Απαγορεύεται επίσης στα Μέλη και η πραγματοποίηση συζητήσεων πολιτικού (κομματικού) περιεχομένου όπου συγκεντρώνονται ως Μέλη της Εταιρείας.

3. Δεν επιτρέπεται η άσκηση εμπορικών πράξεων από την Εταιρεία. Ως τέτοιες δεν νοούνται δραστηριότητες που περιγράφονται στο άρθρο 8 και έχουν ως στόχο την επίτευξη νομίμων εσόδων στο πλαίσιο της ευόδωσης των σκοπών της Εταιρείας.

4. Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται με απόφαση της Γ.Σ. σε συσχετισμό με την σχετική με τα σωματεία ισχύουσα νομοθεσία. Επείγουσες ή δευτερεύουσας σημασίας περιπτώσεις ρυθμίζονται με απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα πάντοτε με τις διατάξεις της νομοθεσίας που αφορούν τα σωματεία.
Η Γενική Συνέλευση επιλύει τις ασάφειες που προκύπτουν από την εφαρμογή των άρθρων του καταστατικού σε συσχετισμό με τις διατάξεις της νομοθεσίας που αφορούν τα σωματεία.

5. Η μόνη διεύθυνση στην οποία ένα Μέλος δικαιούται να λαμβάνει τις προσκλήσεις των Γ.Σ., ειδοποιήσεις ή κοινοποιήσεις εγγράφων είναι η διεύθυνση που είναι δηλωμένη στο Αρχείο των Μελών . Αντίστοιχα η μόνη ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία ένα Μέλος δικαιούται να λαμβάνει ειδοποιήσεις είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι επίσης δηλωμένη στο Αρχείο των Μελών. Κάθε ειδοποίηση που δίνεται θεωρείται ότι έχει ληφθεί από τον παραλήπτη σε κάθε περίπτωση συστημένης αποστολής, απόδοσης αποδεικτικού παραλαβής καθώς και αυτόματης ειδοποίησης παραλαβής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6. Στο παρόν καταστατικό οι συντομογραφίες «Δ.Σ.», «Γ.Σ.», «Ε.Ε.» και «Π.Σ.» σημαίνουν αντίστοιχα το Διοικητικό Συμβούλιο, την Γενική Συνέλευση, την Εξελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Αντίστοιχα η συντομογραφία «Γ.» Γραμματέας σημαίνει Γενικός Γραμματέας.
Με τον όρο «Η Εταιρεία» (όταν χρησιμοποιείται χωρίς προσδιοριστικό) νοείται το Σωματείο το οποίο ιδρύθηκε με το παρόν.

7. Μέχρι της εγκρίσεως του παρόντος καταστατικού από το Πρωτοδικείο Αθηνών,εκλέχθηκε από τα Ιδρυτικά Μέλη η παρακάτω Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από έξι (6) -εκ των Ιδρυτών- Μέλη, και συγκεκριμένα από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γ.Γραμματέα, Ταμία και δύο (2) Συμβούλους ως εξής:
Πρόεδρος: Σπυρίδων Σκριβιλιωτάκης του Νικολάου, κάτοικος Βούλας Αττικής (οδός Διγενή αρ.17)
Αντιπρόεδρος: Ηλίας Παναγιωτόπουλος του Χρήστου, κάτοικος Πατρών (οδός Δημ. Βικέλα αρ.1)
Γ.Γραμματέας: Ιωάννης Χάγερ του Ιερώνιμου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (οδός Παγγαίου αρ. 12)
Μέλος: Θωμάς Πατσιαούρας του Ηλία, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (οδός Ζακύνθου αρ.74)
Μέλος: Ιωάννης Βαλαβάνης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Χαρ.Τρικούπη αρ. 206)
Ταμίας: Δημήτριος Σταθακόπουλος του Παναγιώτη, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Ζαλοκώστα αρ. 40)

8. Η πρώτη, μετά την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας, Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, με ευθύνη της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και αφού τηρηθούν όλες οι διαδικασίες που ορίζονται για την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης το αργότερο δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, με θέμα και την εκλογή Μελών του Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 12

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από δώδεκα (12) άρθρα και εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του στη συνεδρίαση των Ιδρυτικών Μελών στις 26 Οκτωβρίου 2005.
Το Καταστατικό τροποποιήθηκε κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση των Μελών της 2ας Ιουνίου 2006.

Social media