Θεματικές Ενότητες

 

 • Γηράσκουσα Σπονδυλική Στήλη
 • Παραμορφώσεις Σπονδυλικής Στήλης προ της Ενηλικίωσης
 • Κακώσεις Σ.Σ και Νωτιαίου Μυελού
 • Ρευματολογικές Νόσοι της Σ.Σ (Επιπλοκές της Νόσου και Αντιμετώπιση)
 • Ειδικές Χειρουργικές Τεχνικές
 • Μεταστατικοί Όγκοι της Σ.Σ
 • Παθολογία της Σ.Σ. στα παιδιά
 • Χρόνιος Μετεγχειρητικός Πόνος
 • Αποκατάσταση μετά από Κακώσεις Ν.Μ
 • Δισκική Νόσος
 • Ιατρική Βάσει Δεδομένων Στοιχείων (Evidence Based Medicine)

         • Μεσακάνθια Εμφυτεύματα
         • Α λλομοσχεύματα
         • ALIF
         • Α ρθροπλαστική Δίσκου
         • Κυφοπλαστική
         • Ν ευροπαρακολούθηση. Πόσο είναι αξιόπιστη
         • Δ ιαγνωστικές και Θεραπευτικές Εγχύσεις