Οδηγίες Υποβολής Εργασιών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  • H υποβολή των περιλήψεων γίνεται μόνο μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου. (Δείτε τις Οδηγίες Συγγραφής και Υποβολής).
  • Δεν θα γίνουν δεκτές περιλήψεις που θα αποσταλούν με fax ή e-mail.
  • Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 17 Αυγούστου 2015


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Οι περιλήψεις πρέπει να είναι γραμμένες σε πρόγραμμα WORD, με γραμματοσειρά Arial, 10 pt, μονό διάστημα και μονό διάστιχο και δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 250 λέξεις και υποβάλλονται με τον ακόλουθο τρόπο:
1. Σ την πρώτη σειρά ο πλήρης τίτλος της εργασίας (με κεφαλαία γράμματα).
2. Μία σειρά κενή και στην επόμενη τα ονόματα των συγγραφέων ως εξής: Παπαδόπουλος Ν.1, Δημόπουλος Ν.2, κτλ
3. Μία σειρά κενή και στην επόμενη τα ιδρύματα και οι οργανισμοί με πεζά γράμματα ως εξής:
    1 Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής, ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
    2 Μικροβιολογικό Τμήμα, ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
4. Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία πρέπει να είναι υπογραμμισμένο και με έντονη γραφή (bold).
5. Ο συγγραφέας που θα παρουσιάσει την εργασία πρέπει να είναι ένας εκ των συγγραφέων.
6. Δύο σειρές κενές και στην επόμενη το κείμενο της περίληψης δομημένο ως εξής:

Σκοπός της μελέτης Objective
Υλικό και Μέθοδος ή Metrial - Method
Αποτελέσματα Results
Συμπεράσματα Conclusions


ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν τις περιλήψεις τους το αργότερο μέχρι 17 Αυγούστου 2015.
Αφού ενημερωθείτε για τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ παρακαλείστε να υποβάλετε την εργασία σας ηλεκτρονικά (on line) μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου
Παρακαλώ σημειώστε ότι το αρχείο που θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε κατά τη διαδικασία υποβολής, θα είναι το αρχείο που θα συμπεριληφθεί στο CD Περιλήψεων. Παρακαλώ φροντίστε να είναι σωστά ενημερωμένο.
Στην περίπτωση που θέλετε να αποσύρετε την περίληψή σας, παρακαλούμε να ενημερώσετε τη Γραμματεία του Συνεδρίου: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προϋποθέσεις Υποβολής
1. Aπαραίτητη προϋπόθεση παραλαβής της περίληψης της εργασίας αποτελεί η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής στο Συνέδριο, τουλάχιστον δύο (2) εκ των συγγραφέων.
2. Οι περιλήψεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 250 λέξεις.
3. Μέγιστος αριθμός συγγραφέων πέντε (5) ανά εργασία.
4. Να μην υπάρχουν ελλιπή στοιχεία (συγγραφείς, ίδρυμα/νοσοκομείο,δομή περίληψης)
5. Να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις οδηγίες συγγραφής.
6. Να μην υποβληθούν εκπρόθεσμα.

Οι εργασίες που δεν θα τηρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι συγγραφείς θα ειδοποιηθούν εγγράφως μετά την αξιολόγηση των περιλήψεων στις 18 Σεπτεμβρίου 2015 για τα αποτελέσματα της κρίσης και για τον τρόπο παρουσίασης των εγκεκριμένων εργασιών (ελεύθερη ανακοίνωση ή e-poster)

Οι εγκεκριμένες εργασίες θα δημοσιευτούν στο cd περιλήψεων αλλά και στο τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου
(τίτλος, συγγραφείς & ίδρυμα/νοσοκομείο).